Mottagningens målsättning är att erbjuda högkvalitativ psykiatrisk bedömning och behandling med utgångspunkt i vetenskapliga metoder och med en helhetssyn på patienten. Snabba och ofta korta interventioner av psykiater/psykoterapeut kan avdramatisera psykiska sjukdomar så att inte invalidiserande tillstånd utvecklas. En tidig diagnos kan innebära att man undviker kronicitering och mänskligt lidande. På mottagningen erbjuds psykiatrisk specialistläkarbedömning och behandling och jag har lång erfarenhet av patienter med svåra psykiatriska tillstånd.

Min värdegrund bygger på tilltro till individens egen kraft och förmåga till utveckling och förändring, detta präglar mitt arbetssätt.

Jag arbetar utifrån KBT, en behandlingsmetod som är en interaktiv samtalsform och som bygger på forskning om hur vi människor tänker, känner och handlar. Denna behandlingsmetod har visat sig vara effektiv och ge goda resultat. Genom min psykoterapeututbildning har jag tillgång till de metoder som har vetenskapligt stöd i behandlingen av ångest- och depressionssjukdomar och kan få en bättre helhetsbild av den psykiatriska patientens problematik. Detta underlättar diagnostisering, bedömning och behandling. Fördjupad kunskap i utvecklings- och inlärningspsykologi skärper blicken, ger ökad förståelse och har praktisk betydelse för patienten när det gäller medicinering, sjukskrivning mm. Jag har stort intresse av de senaste riktningarna inom KBT, fr.a. Mindfulness och Compassion mind training mm

På mottagningen arbetar jag med insatser anpassade efter individens behov och använder ett brett sortiment av verktyg: skriftlig patientinformation, patientutbildning – psykoedukation, självhjälpsböcker, gruppterapier samt individuell psykoterapi. Detta är en form av ”stegvis vård” som med facktermer kallas stepped care – modellen dvs behandlingsåtgärderna anpassas utifrån vårdbehov.

Genom noggrann utvärdering med skattningsskalor och frågeformulär vill jag även i den lilla verksamheten mäta och visa resultatsiffror på genomförd behandlingseffektivitet mätt i patientens upplevelse av att återfå funktionen samt i specifika diagnosbaserade skattningsskalor parallellt. 

Bemötandet är centralt i min verksamhet. Patientens upplevelse av att känna sig förstådd och väl mött är avgörande för behandlingsresultatet. Behandlings plan upprättas tillsammans med patienten.

  • Anhöriga bjuds in att följa med till mottagningen efter samråd med patienten.
  • På mottagningen uppmärksammas livsstilsproblematik (alkohol, kost och motion). .
  • Gruppterapier inom olika diagnosgrupper erbjuds för att kunna erbjuda många patienter KBT.